เอกสารประกอบการเช่ารถ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขับขี่

 • สำเนาใบอนุญาตขับรถของผู้ขับขี่

 • เงินมัดจำ 5,000 - 10,000 บาทต่อคันขึ้นอยู่กับประเภทของรถ

หมายเหตุ เงินมัดจำทางร้านจะคืนให้หลังจากที่ได้ส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว

 

 1. ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันเอง

 2. ส่งรถช้ากว่ากำหนด คิดชั่วโมงละ  100 บาท เกิน 4 ชั่วโมงคิดเพิ่มเป็น 1 วัน

 3. ถ้าผู้เช่ายกเลิกการเช่าหลัง 1 ชั่วโมง ทางร้านจะไม่คิดเงินให้หรือถ้าคืนรถก่อนกำหนดหักค่าเช่า 50%

 4. ผู้เช่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล หรือใบขับขี่ที่ออกให้ ณ ภูมิลำเนาของผู้เช่า

 5. ผู้เช่าต้องขับขี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น

 6. หากผู้เช่านำรถไปกระทำผิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจร ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 7. ห้ามมิให้ผู้เช่านำรถยนต์ที่เช่าไปใช้เช่าช่วงต่อ หรือมอบให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

 8. หากผู้เช่ากระทำผิดสัญญาเบื้องต้น ผู้เช่ายินยอมให้ยึดเงินประกันได้ทันที และให้ทางร้านเรียกร้องค่าเสียหายได้

 9. ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ รถเสียหาย ผู้เช่าต้องออกค่าทดแทนเต็มจำนวน หรือแล้วแต่กรณีไป